Bizottságok

Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság
ElnökSimon AttilánéKépviselő
TagokGál TamásKépviselő
 Markó Péter ImreKépviselő
 Varga JózsefKépviselő
 Strasznerné Érchegyi KláraKülső tag
 Balanyi SándorKülső tag
 Bodaki CsabaKülső tag

1.) Ellátja:

a) az önkormányzati törvényben és a külön törvényekben, valamint a képviselő-testület által átruházott feladatokat,
b) az önkormányzati költségvetés és a pénzforgalom figyelemmel kisérését,
c) az intézmény átszervezés felügyeletét,
d) az önkormányzati vagyon védelmével és vagyongyarapítás kötelezettségének érvényesítéséből eredő feladatokat.

2.) Előkészíti:
a) a hatósági ármegállapításra vonatkozó képviselő-testületi döntéseket,
b) az Ötv- 107. §-án alapuló ingatlanvagyon és vagyonrészek, valamint vagyonértékű jogok érvényesítését,
c) az önkormányzati vagyon külön részének – a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak – az elhatárolását,
d) az ipari, kereskedelmi ágazatokban az ellátás javítását szolgáló javaslatokat.

3.) Véleményezi: 
a) a költségvetési előirányzatok teljesítését,
b) pénzügyi jelentéseket, előterjesztéseket, javaslatokat,
c) helyi adó, a különböző ár- és díjbevételekre vonatkozó tervezeteket,
d) 10M/Ft feletti összeget érintő önkormányzati befektetéseket,
e) az intézmények részére – a költségvetésben biztosított fejlesztési, működési és fenntartási – előirányzatok elosztását,
f) a költségvetési intézmények közötti előirányzatok átcsoportosítását,
g) a vállalkozások pénzügyi vonatkozású várható kihatásait. 

4.) Ellenőrzi: 
a) az egyes bizottságok szükség szerinti közreműködésével a polgármester és a Hivatal, valamint a költségvetési gazdálkodó szervek pénzgazdálkodási tevékenységét,
b) a képviselő-testület költségvetési döntéseinek végrehajtását,
c) a vagyongazdálkodásban a vállalkozásokra, befektetésekre vonatkozó képviselő-testületi döntések végrehajtását.

5.) Figyelemmel kíséri: 
a) a fogyasztói érdekvédelmet szolgáló és tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló jogszabályi rendelkezések betartását,
b) a közbiztonságot érintő vendéglátói magatartásokat,
c) a fogyasztói árak alakulását.

6.) Közreműködik: 
a) az ipari, kereskedelmi, vendégforgalmi tervek, koncepciók kidolgozásában,
b) a piacgazdálkodási feladatok ellátásában.

Szociális és Oktatási Bizottság
ElnökTislér GézaKépviselő
TagokSimon AttilánéKépviselő
 Gál TamásKépviselő
 Dér AlexandraKülső tag
 Karáth JánosKülső tag

1.) Véleményezés: 
a) Az önkormányzat költségvetési koncepciójával kapcsolatosan.
b) A település szociális viszonyainak és pénzügyi keretek összhangjával kapcsolatosan.
c) Az oktatást érintő valamennyi kérdésben.

2.) Javaslattétel: 
a) A település egészségügyi, szociális alapellátásának javítását, fejlesztését szolgáló intézkedésekre, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatban.
b) Segélyezési alapelvekre.
c) Lakásépítési-, vásárlási támogatások iránti kérelmek elbírálására.
d) Méltányossági közgyógyellátási igazolvány kiadására.
e) A feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek tervezetének előkészítésére.
f) Költségvetéssel kapcsolatos javaslattétel.
g) Az oktatási intézmények vezetőinek személyére.
h) Az oktatási intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, összevonására.
i) Az alapítvány létrehozására, módosítása.
j) Az oktatási, nevelési és sport feltételeinek javítására.
k) Helyi ifjúságpolitika kialakítására.

3.) Döntés: 
a) Az átmeneti szociális segélyek és támogatások ügyében.
b) Lakásfenntartási és fűtési támogatások ügyében.
c) A rendszeres gyermekvédelmi támogatások megállapításában.
d) Ápolási díjra való jogosultságban.
e) Szociális étkeztetésre és egyéb természetbeni juttatásra való jogosultságban.
f) Szülési és temetési segélyezésben.
g) Polgármestert illeti meg: átmeneti segély ügyekben, rendkívüli, különös méltánylást érdemlő esetben jövedelemre tekintet nélkül.

4.) Ellenőrzés: 
a) Az ápolási kötelezettség teljesítésére.
b) A szociális étkeztetés és a rendszeres gyermekvédelmi támogatások éves felülvizsgálatára.
c) A feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok érvényesülésére a testületi és bizottsági döntések végrehajtására.

Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság
ElnökVarga JózsefKépviselő
TagokSimon AttilánéKépviselő
 Gál TamásKépviselő
 Markó Péter ImreKépviselő
 Tislér GézaKépviselő
 Rezgő ErikKülső tag
 Szűcs IstvánKülső tag
 Tóth GyulaKülső tag
 Tombor BalázsKülső tag

1.) Ellátja: 
a) a képviselő-testületre háruló községfejlesztési, községrendezési és kommunális közszolgáltatásokkal összefüggő feladatok előkészítését, összehangolását, szervezését,
b) a települési környezet védelmével összefüggő önkormányzati feladatok összehangolását,
c) a képviselő-testülettől kapott környezetvédelmi feladatokat,
d) a helyi magánvállalkozások (ipari és kereskedelmi), illetőleg fogyasztói érdekvédelmi tevékenység összehangolását.

2.) Előkészíti: 
a) a község általános és részletes rendezési tervét, tervmódosító javaslatait,
b) a vízrendezéssel, az ivóvízellátással és a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos döntéseket,
c) a csatornázással, a temetők fenntartásával, a településtisztasággal, közterület-fenntartással, a környezetvédelemmel, energiaszolgáltatással, mezőgazdasági, borászati termelői és értékesítői tevékenység javításával kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket,
d) az ipari, ágazatokban az ellátás javítását szolgáló javaslatokat.

3.) Szervezi: 
a) a katonai emlékművek, sírok gondozását,
b) a téli hóakadályok elhárítására és az utak síkosság-mentesítésére irányuló tevékenységet,
c) a helyi vízkárelhárítás és a vízkorlátozás szabályozásának előkészítését,
d) a köztisztasági mozgalmakat és akciókat,
e) a környezetkímélő gazdálkodási vállalkozási formák elterjesztését.

4.) Véleményezi: 
a) a jelentősebb telekrendezési hatósági döntéstervezeteket,
b) az építési telekgazdálkodást,
c) a közterület használatát korlátozó, vagy a községképet tartósan, illetőleg jelentősen befolyásoló normatív, egyedi döntés-tervezeteket,
d) utcák, utak, parkok karbantartásával, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket,
e) önkormányzati lakás karbantartási és felújítási terveit,
f) a közvilágítással összefüggő fejlesztési és felújítási tervezeteket,
g) a mezőgazdasági, borászati tevékenységgel kapcsolatos döntés tervezeteket.