Igazgatási iroda

Polgármesteri hivatal, igazgatási iroda

Igazgatási iroda és Anyakönyvvezető

IrodaFöldszint 2. (8229 Csopak, Petőfi u. 2.)
Aljegyző

Dr. Biró Donatella
+36 87 799 114
igazgatas [at] csopak [dot] hu

 

Anyakönyvvezető

Rosos-Velti Viktória

+36 87 799 113

anyakonyv [at] csopak [dot] hu

Ügyfélfogadás    
Hétfő:      8.00 - 15.00
Szerda:    8.00 - 15.00
Péntek:    8.00 - 12.00

Üzletekkel kapcsolatos bejelentések és engedélyek ügyintézése az első emeleten a titkárságon történik.

Szociális, gyermekvédelmi-, gyermekjóléti, egészségügyi feladatok különösen:

a) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyekkel, valamint egészségügyi ellátást érintő ügyekkel kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása;

b) ellátja az alábbi – az önkormányzat hatáskörébe tartozó – a polgármesterre átruházott szociálpolitikai és gyermekvédelmi ellátásokkal és feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését és végrehajtását;

c) ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi és szociálpolitikai feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását: - védelembe vétel; - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat; - eseti- és ügygondnokokkal kapcsolatos feladatok; - ideiglenes hatályú elhelyezés; - közgyógyellátási igazolvány; - hadigondozottakkal kapcsolatos ellátások; - mozgássérültek közlekedési, gépjárműszerzési, gépjármű-átalakítási támogatása, - rehabilitációs ügyek; - személyes gondoskodást nyújtó, szociális és gyermekjóléti szolgáltatás működésének engedélyezése.

d) ellátja a közcélú foglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat; e) ellátja a közérdekű foglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat;

Közoktatással összefüggésben ellátandó feladatok különösen:

a) a közoktatással kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtásában való közreműködés;
b) közreműködik az önkormányzat által fenntartott óvoda, általános iskola vonatkozásában az önkormányzat fenntartói jogosítványainak gyakorlásában;
c) a közoktatási intézmények vezetőivel kapcsolatos személyi ügyeket döntésre előkészíti, gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
d) döntésre előkészíti a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket, gondoskodik a végrehajtás szervezéséről;
e) döntésre előkészíti a közoktatási intézmények működési engedélyezésével kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe tartozó ügyeket és gondoskodik a végrehajtás szervezéséről;
f) döntésre előkészíti az óvodai felvételekkel, óvodából való kizárással, tanulói jogviszonnyal kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket és gondoskodik a végrehajtás szervezéséről;

Közművelődéssel összefüggő feladatok különösen:

a) a közművelődési ügyekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása;
b) előkészíti a közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával, működési engedélyének kiadásával kapcsolatos döntéseket;
c) kapcsolatot tart a tevékenységhez kapcsolódó civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal;
d) közreműködik a községet érintő kulturális rendezvények (fesztiválok, konferenciák, stb.) előkészítésében;
e) előkészíti a művészeti alkotások elkészítésével, felállításával kapcsolatos döntéseket, gondoskodik végrehajtásukról.

Sporttal kapcsolatos feladatok különösen:

a) előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában;
b) közreműködik a községet érintő sportrendezvények adminisztratív előkészítésében

Általános igazgatás körében ellátandó feladatok különösen:

a) népesség-nyilvántartás;
b) anyakönyvi ügyintézés;
c) állampolgársági ügyek;
d) szakfordítói igazolványok kiadása;
e) tolmács igazolványok kiadása;
f) ingatlanközvetítői névjegyzék vezetése;
g) külföldiek ingatlanszerzési ügyei;
h) talált robbanóanyagok elszállíttatása;
i) talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás;
j) tűzvédelmi hatósági feladatok;
k) honvédelmi igazgatási feladatok;
l) védelmi, polgári védelmi hatósági és egyéb szervezési, igazgatási feladatok;
m) lakásügyi hatósági feladatok;
n) mezőgazdasági és földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok;
o) növényvédelmi feladatok, fakivágás engedélyezése;
p) állattartási, állategészségügyi, állatvédelmi ügyek, marhalevél-kezelés;
q) az eb-nyilvántartás vezetése;
r) vadkárbecslési ügyek;
s) szabálysértési ügyek;
t) birtokháborítási ügyek;
u) hatósági bizonyítványok kiadása;