Helytörténet

Csopak története

Az őskori, az ókori és a népvándorlás kori népek is megkedvelték e gyönyörű tájat, a "csopaki riviérát". A karsztforrásokban és szénsavas forrásokban igen gazdag és jó megélhetést biztosító területen szinte mindenhol megtalálható az itt élt népek régészeti hagyatéka a rézkortól a honfoglalás koráig.

A község nevét, némelyek török, mások szláv eredetűnek tartják. Egyesek szerint Árpád ajándékozta a területet Sopok nevű vitézének. A Csopak név első hiteles forrása, a veszprémi káptalan csereszerződési oklevele, mely 1277-ből származik. Vetési Albert veszprémi püspöknek voltak itt birtokai, aki egyike volt Mátyás király kedvelt diplomatáinak. A káptalan földjein dolgozó jobbágyok már László királytól adómentességet kaptak. Privilégiumukat Mátyás király is megerősítette. A másfél százados török uralom idején a községek csaknem teljesen elnéptelenedtek. A 18. sz. elején a Szebenből és a Szerémségből érkező telepesek élesztik újjá a falut.

Az 1750-es évek táján alakul meg a Szabad Csopaki Hegyközség, melynek pecsétje arról tanúskodik, hogy a szőlőművelés, a borászat a falu megélhetésében első helyen szerepelt. Ebben az időben a csopaki Séd vizére épült malmok a somogyi partról dereglyékkel szállított gabonát is őröltek. Számos családnak nyújtott megélhetési lehetőséget az embert próbáló jégi halászat és a nádvágás is.

A mai község 3 faluból alakult, a Nosztori-völgyben Nosztre, az alatt Csopak és a mai vasútvonal felett Kövesd község helyezkedett el. A szőlőművelés és a borászat mellé, a 20-as évek körül társult a vendégfogadás, elkezdődött a fürdőkultúra kialakulása. Kezdetben a házak tisztaszobáinak kiadásával indult, később a kisebb-nagyobb villák építésével fokozatosan, majd a nagy üdülők megjelenésekor a szőlőműveléssel egyenrangú megélhetési forrássá nőtte ki magát.

Csopak és Balatonkövesd községrész területe őskori és népvándorlás kori lelőhelynek is számít. A vasúti megállótól északra, a Lőcedombon 1910-ben előkerült régészeti leletek szerint a 10-11. században lakott hely volt. Az első okleveles adat egy 1277-ben kiadott csereszerződésben olvasható, Csopak neve Chopok formában. Kövesd nevét először egy 1121-ben kiadott adománylevél közli Cust-Cuest alakban. Csopak területe királyi birtokadományként kerülhetett részben a veszprémi káptalanhoz. Kövesdet pedig már a 14. században kuriális nemesek birtokolták, és később a káptalan is szerzett itt földeket. A török hódoltság idején a környék eléggé elnéptelenedett, Csopakon és Kövesden is kevesen éltek. A 16. század második felében a tihanyi, majd a veszprémi vár bérli. Csopak 1615 után került vissza földesuraihoz. Csopak középkori Szent István temploma a Kossuth L. u. északi végében áll, de később elpusztulhatott, s a 17-18. században átépíthették. Ez a második templom a 19. század közepén már romokban hevert, csak tornya maradt meg napjainkig.

A Kossuth L. u. alsó felénél látható a műemléki kövesdi román templomocska tető nélküli, de gondozott maradványa. 1363-ban kiadott oklevél említi először Szent Miklós egyháza néven.

A Nosztori-völgy felső része jelentős római kori lelőhely, valamint a nyomtalanul elpusztult középkori Nosztori (Nostre) falu valószínű helye.A Nosztori-völgy északi végében karsztforrásokból eredő Séd patak iramló vize sok vízimalom kerekét forgatta. Az Árpád-korban királyi birtokként kezelt szőlőkön kívül a vízimalmok is szerepet játszottak a hely történetében. A Kőkoporsó dombon lévő római kori régészeti lelőhelyen talált borospince az ősi szőlőkultúra egyik bizonyítéka, de számos lelet tanúskodik erről a Balaton vidékén. A csopaki riviérán a falvak népeinek és életmódja, szokásai, viselete, építkezése évszázadok óta hasonló volt. Gabonatermesztés, állattartás, szőlőművelés, gyümölcstermesztés, balatoni halászat, mint életfenntartó foglalkozások szinte azonosak voltak.

A szőlőkkel betelepített oldalon számos kúria és vincellérház épült, amelyek egy része napjainkig fennmaradt. Jelentősebbek: a Ranolder-szőlő vincellér-háza és a Füredi úton látható klasszicista villák pincével a szőlők között: külön említhetjük a szép Budai-villát. A két falu fő utcájában több értékes 19. századi parasztház látható. 1800-ra készült el Kövesden az impozáns méretű copf. ref. Templom. A század első felében a legkorábbi klasszicista (Eőry)-kúriát építették, amelyet később bővítenek.

Kissé elfeledett értéke természetes szénsavas ásványvize, amelynek eddigi múltját tükrözi az 1920-as évek végén kiépített Szent József Gyógyforrás.

Vidékünkön a fürdőélet és azzal együtt járó idegenforgalom kialakítása a XIX. sz. elejének időszakára tehető. Az ún. "reformkorban" a tehetős polgárság és a hazáért tenni akaró nemesség felfedezi a magyar tájak szépségeit, és hírveréssel buzdítja a többieket is arra, hogy nem kell külföldre járni nyaralni, fürdeni, amikor itt van e gyönyörű vidék, a Balaton. Itt építsenek nyaralókat, mert azáltal a vidék is fejlődik és gazdagodik, anyagiakban és kultúrában egyaránt. A század elején a középosztálynak lett kedvelt, családias jellegű nyaralótelepe a csopaki Balaton-part. Az 1910 és 1940 között épült nyaralók alkották a "Fürdőtelepet", annak ellenére, hogy sokáig valódi strandja sem volt Csopaknak. 1922 előtt a községben csak annyi volt a fürdőélet, hogy akinek itt terült el a szőlője, vagy itt állt a nyaralója, nyáron lejárt a Kerekes-dűlőben lévő Balaton-partra fürödni.

Az 1970-es és '80-as években nagy állami cégek és szervezetek egymás után építik meg hatalmas, szállodaszerű "vállalati üdülő"-iket, valamint gomba módra épülnek a magánszemélyek hétvégi nyaralói is. Az ugrásszerűen megnövekedett idegenforgalom nem csak a községnek hozott pénzügyi stabilitást, hanem a lakosság megélhetésében is elsőrendűvé vált. A '90-es évekre több száz kiadó szoba és a nagy üdülőszállodák férőhelyei, sok ezer vendég befogadására tették alkalmassá Csopakot. A történelmi borvidék szépsége kitűnő boraival, a vendéglátás széles skálája, az utazási irodák kitűnő programjai és a község látnivalói bel- és külföldön egyaránt ezreket változtattak Csopak szerelmeseivé és rendszeresen visszatérő vendégeivé, mint remélhetően Önt is, Kedves Olvasó!

Az 1980-as években elkészült a község új általános iskolája, 1985-ben - százéves várakozás után - méltó és szép templomot építtettek maguknak a katolikus lakosok. A városias jelleg dominál már Csopakon. Nagy strandja és üdülőszállodái mellett leginkább a magánüdülők számának ugrásszerű emelkedése tűnik fel. Csopak további fejlődésének az iránya a gyógyforrásokra épülő gyógyturizmus megteremtése, továbbá az ősi, kiváló szőlő- és borkultúra újbóli felvirágoztatása.

Csopaki savanyúvíz

1930-ban a Korányi klinikán már vizsgálat alá veszik, hogy milyen gyógyhatású a víz. Dr. Rausch Zoltán klinikai tanársegéd és Dr. Herzum Alfonz beszámol az eredményekről. Ivókúrák bebizonyították, hogy az emésztőrendszer betegségeit, a fürdőkúra pedig a húgyúti megbetegedéseket gyógyítja. 11-oldalon keresztül írják le az orvosok a kísérletek folyamatát és az eredményeket.

Ennek eredményeként 1933. március 6-án kelt 211.215/XV.-1933 számú rendeletében gyógyvízzé minősítette a belügyminiszter.

Czillinger szépen megépítette a forrásfölé a töltőházat, kis toronnyal, modern gépekkel, üvegmosóval stb, látta el a palackozót. A 12-méter mélyen lévő medencében 35 000 liter savanyúvizet tudtak befogadni.

1934-ben a Földmívelésügyi Miniszter rendelete értelmében forrás védő területet határozott meg a Bányakapitányság felmérésére hivatkozva. A belső és külső védőterületeken mély építkezést és kútfúrást tiltották. A Kőkoporsó-domb mindkét oldala és a Sóstó-domb déli oldala a külső védő terület volt. A belső a forrás közvetlen környéke. 
Sajnos 1945 után ezt senki sem tartotta be és ezért is csappant meg a forrás vízhozama. 
Czillinger Jánosnak nagy tervei voltak: gyógy szanatóriumot szeretett volna létrehozni fürdővel. Sajnos évekig nem talált a befektetéshez sem támogatást sem üzleti társat. Ezután meg közbeszólt a II. Világháború és az azt követő diktatúra. 
Czillinger halála után lányai és fia örökölte a Szent József forrást, tőlük államosították egy Bp-i Gyógyvíztermelő és Értékesítő Vállalatnak.

Az 1950-es években a Csopaki Tanács az üzemeltetője a „Csopaki Természetes Szénsavas Gyógyvíz”-nek. 1952. júniusában is vegyelemzésnek vetették alá a Szent József Forrás vizét.

Az 1929-évi vegyelemzéshez képest hasonló eredményt mutatott. 
Az 1960-as években a Veszprém Megyei Szikvízipari Vállalat tulajdonába került. A túlzott termelés miatt szénsavval kellet pótolni a savanyúvizet. Az 1980-as évek elején leálltak a termeléssel, mondván nem éri meg, mert kicsi a kapacitás. Ezután elbontották a töltő-palackozó épületet is. Az évtized végén a Községi Tanács a forrás környékét kiépítette és újból fogyaszthatóvá vált a forrás vize. A rendszerváltás után visszakapta az eredeti nevét „Szent József Forrás” A parkosítás az utóbbi években vált valóra.

A savanyúvíz források jelenleg Csopak területén le vannak zárva.

2008.02.20.

Steinhausz György

Régészeti hagyatékok

A tóparton és a 19. század közepétől Kőkoporsó dombnak nevezett, már villákkal, üdülőkkel beépített területen a bronzkori, és a kelta lelőhelyeken kívül a központi helyet elfoglaló római település és temető helye a legfontosabb.

Nevét is az itt előkerült szarkofágoktól kapta: kőkoporsó domb. Római épületek falmaradványai, több sír leletanyaga, bronzpénzek, egy faragott kő DIANAE AVG. SAC. Felirattal, és talán a érdekesebb egy IV. századi márványlap, feltehetően ariánus keresztény oltár töredéke.

Ősi csopaki vízimalmok 

1277-ben kelt az az oklevél, amelyben egy Lilium nevű özvegy Veszprémben lévő malmának fele részét elcseréli a veszprémi káptalannak Csopakon működő, felülcsapós vízikerekű két malmával, tartozékaival és telkekkel.

1495-ben három malmáról történik említés, s a molnárok 84 mérő gabonát fizetnek évi bérleti díjként.

A török hódoltsági időben a malmok is pusztulásra vannak ítélve, de már a 18. században három malomból kettő működik. A kövesdieknek 1832-ben a Horogvölgyben felülcsapós vízimalma működik. Csopak közepén épült a múltban a "falumalom", későbbi tulajdonosáról Plul-malomnak nevezik; ez 1969-ig őrölt naponta 3 mázsa gabonát. Ma védett malomipari műemlék, muzeális látványosság. A régi malmokból még látható egy a Nosztori-völgy déli kijáratánál, de már átalakítva Malomcsárdává.

A kiváló csopaki szőlészet és borászat

Csopakon és Kövesden királyi, egyházi és magánbirtokokon folyt minőségileg és mennyiségileg is, kiváló szőlőtermesztés és bortermelés. A szőlőművelő szolgák (vinitores) helyébe később a terményjáradékot teljesítő "boradók" (vinidatores), az uruk lelki üdvéért borral is szolgáló torlók (exequiatores) léptek és a 14. században a jobbágyok és a kisbirtokosok kedvezőbb feltételekkel művelhették a - nagyrészben - veszprémi káptalan földesurasága alá tartozó szőlőket.

Irtásos telepítéssel a határ egy elkülönített helyén kialakították a szőlőhegyet (promontorium), s minőségi bortermelés színhelyét. 1476-ban Vetési Albert veszprémi püspök 2 csopaki szőlőt adományozott a székesegyház javára. A 16-17. századi török hódoltsági időben elterjedt parlagosodás ellenére is igyekeztek jól megművelni a csopaki és kövesdi szőlőket, ezek a végvári katonaság megélhetését biztosították.

A 18. században a szőlőhegyeken (Öreg- és Kis-hegy) a szőlőművelés területi terjeszkedése figyelhető meg. A hagyományosan termesztett fajtákból (bajor, "szigeti-furmint) nehéz, testes borokat állítottak elő. Egy itteni szőlőbirtokos feljegyzéseiből ismerjük a 18. századi borkezelés 72 eljárását. 1754-ben kiadták a szőlőhegyi önkormányzatok működését és a szőlőhegyi élet rendjét szabályozó törvényeket.

A 19. század első felében a francia borok versenye korszerűsítésre ösztönözte a termelőket, akik osztrák hatásra fajtaváltásra és fajborok előállítására tértek át. Ebben úttörő szerepe volt Ranolder János veszprémi püspöknek Csopakon létesített szőlőbirtokán. Az 1880-as években terjedő filoxéravész után az első szőlőrekonstrukcióval került e borvidékre - a máig is jellegzetes - olasz rizling.

A második világháború után kikényszerített tagosítás és erőltetett szövetkezetesítés ellenére az 1960-as évek elejéig megmaradt a hagyományos művelésmód, amelyet a második rekonstrukcióval felváltott a kordonos szőlőművelés. 1981-ben export célra borfeldolgozó is épült. Napjainkban újra megkísérlik a kisbirtokokon folyt hagyományos termelés felélesztését.

Csopak és Kövesd néprajzi jellemzői

Anyaegyház, s kath. kápolnával. Fekszik egy felemelkedett, szép kilátású egészséges helyen. Földje, rétje kevés: erdeje van."

A Tudományos Gyűjtemény 1834. évi kötete kuriális építkezésű faluként említi mindkettőt. Ősi egymáshoz kapcsolódó fő utcájuk két oldalán elhelyezkedő soros udvarok jellemzik fésűs beépítésű házsorokkal. Régi sövényfonású lakóházaik helyett már a 19. századtól kőből építkeztek. Csopakon 1785-ben 103, Kövesden 45 lakóház volt, 1890-ben Csopakon 79, Kövesden 69, 1920-ban Csopakon 122, Kövesden 79. A két község egyesítésekor 1941-ben összesen 305 lakóházat és 1012 lakost írtak össze. 1892-ben Csopakon 44, Kövesden 22 földrajzi nevet jegyeztek fel, ezek nagy része máig is használatos.

A csopaki szénsavas ásványvíz

Több évtizeden át palackozva forgalmazták a természetes szénhidro-karbonátos szénsavas forrásvizet, amelyet ezzel a címkefelirattal ajánlottak a fogyasztóknak: "A Csopaki-gyógyvíz üdítő, gyógyító és erősítő hatása mellett kiváló gyógyszer a szervezet savbázis egyensúlyának zavarainál és mindazon esetekben, amikor a szervezetnek calcium hiány pótlására van szüksége."

A fürdőélet-idegenforgalom

Fényes Elek 1841-ben kiadott magyarországi könyvében ez áll: "Csopak magyar falu 118 katolikus és 123 református lakossal. Bora jó, vadszárnyasa nagy bőségben. "Községünk bemutatására vállalkozott a Balatoni Szövetség 1913-ban kiadott útikalauzában: "... Ma még inkább boráról nevezetes. A Balaton-parton - a Sóstó-domb alatt - új nyaralótelep van keletkezőben.

Itt római kőkoporsót találtak. Csopaktól északra a ritka szép Nosztori-völgy kellemes kirándulóhely. Bővizű források, pompás pisztrángtenyészettel. A község 20 idegent fogadhat be. Lakásért az elöljárósághoz kell fordulni. Postája van. Kövesden is 15-20 kisebb lakás kapható. Útbaigazítást ad a Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet elnöke."

A Füredi-savanyúvíz s Balaton Környéke c. munkájában Horváth Bálint bakonykajári pap így emlékezett meg Csopakról: "A veszprémi káptalan tulajdona, jó boráról híres. Itt a füredi vendégek által igen kedvelt Nosztorivölgy, melynek látogatását egy füredi vendég sem mulasztja el: bár a tulajdonos e helyre több figyelmet fordítana. A vadregényes völgy a kristálytisztaságú forrás, a Juhásznéhoz címzett major, ennek frissítő eledele, s jóízű barna kenyere megannyi kedvelt élvei a füredi vendégeknek. Egyórányira fekszik a fürdőhelytől." Ebből az 1848-ban nyomtatott útikalauzból kitűnik, hogy már abban az időben is kedvelt kirándulóhely volt Csopak.
Ugyanebben az évben kidolgozták a Zala vármegyei bérkocsi-iparról szóló rendeletet a fürediek kikocsikázásának béréről a Nosztori-völgybe. Eszerint kétórai várakozással együtt 6 koronát kellett fizetni a füredi vendégeknek.
A fürdőélet

A századelőn a helybeliek közül csak a gyerekek fürödtek a Balatonban, felnőtt ember bele nem ment volna a vízbe, legfeljebb, ha nádaratáskor beszakadt alatta a jég, vagy orvhalászáskor a csendőrelől elbújt a nádasba. A fürdőélet akkor kezdődött igazán, amikor 1922-ben letelepedett Csopakon dr. Ferenczy Sándor orvos. Mivel nagy népszerűségre tett szert és hallgattak rá, megkísérelte rábeszélni a falubelieket, hogy adják bérbe nyáron a házuk úgynevezett tisztaszobáját a városi nyaralóknak.

Hozott is vendéget Pestről eleget. Vendég tehát akadt, de kulturált strand viszont nem volt. Ekkor Ferenczy doktor csatlakozott a "Balatoni Yacht Club"-hoz és megalakította a csopaki szakosztályt. Noha még csónakjuk is csak egy volt, de kaptak anyagi támogatást, melyen cölöpöket és nádat vásároltak. A nádból falat fontak és megépítették ebből az első "Fürdőházat". Majd megalakították a Csopak Balatonkövesd Fürdőegyesületet. 1928-ban avatták fel a piros-fehérre festett új deszka fürdőházat, mely a második világháború alatt elpusztult.

A két világégés közötti időben pezsgő fürdőélet volt tehát, mind az új strandon, mind a fürdőtelepen és a községekben. Egymás után nyílnak a vendéglátók, és panziók. 1929-ben a Balatoni útikalauzban hirdetik a Hermina pensiót, Balaton pensiót, Magyar Tenger pensiót és a Téged-várlak szórakozóhelyet." 1955-ben kezdik a romokban lévő strandi épületeket helyrehozni és újjáépíteni.
Azóta területében és felszereltségében állandóan megújul és fejlődik. A Balaton északi partjának legszebb és egyik leglátogatottabb strandja lett. Győri, veszprémi, székesfehérvári, budapesti és külföldi vendégek kedvelt fürdőhelye immáron évtizedek óta.
Csopak története az őskortól

Csopak és Balatonkövesd községrész területe őskori és népvándorlás kori lelőhelynek is számít. A vasúti megállótól északra, a Lőcedombon 1910-ben előkerült régészeti leletek szerint a 10-11. században lakott hely volt. Az első okleveles adat egy 1277-ben kiadott csereszerződésben olvasható, Csopak neve Chopok formában. Kövesd nevét először egy 1121-ben kiadott adománylevél közli Cust-Cuest alakban.

Csopak területe királyi birtokadományként kerülhetett részben a veszprémi káptalanhoz. Kövesdet pedig már a 14. században kuriális nemesek birtokolták, és később a káptalan is szerzett itt földeket. A török hódoltság idején a környék eléggé elnéptelenedett, Csopakon és Kövesden is kevesen éltek. A 16. század második felében a tihanyi, majd a veszprémi vár bérli. Csopak 1615 után került vissza földesuraihoz. Csopak középkori Szent István temploma a Kossuth L. u. északi végében áll, de később elpusztulhatott, s a 17-18. században átépíthették. Ez a második templom a 19. század közepén már romokban hevert, csak tornya maradt meg napjainkig.

A Kossuth L. u. alsó felénél látható a műemléki kövesdi román templomocska tető nélküli, de gondozott maradványa. 1363-ban kiadott oklevél említi először Szent Miklós egyháza néven.
A Nosztori-völgy felső része jelentős római kori lelőhely, valamint a nyomtalanul elpusztult középkori Nosztori (Nostre) falu valószínű helye.A Nosztori-völgy északi végében karsztforrásokból eredő Séd patak iramló vize sok vízimalom kerekét forgatta. Az Árpád-korban királyi birtokként kezelt szőlőkön kívül a vízimalmok is szerepet játszottak a hely történetében. A Kőkoporsó dombon lévő római kori régészeti lelőhelyen talált borospince az ősi szőlőkultúra egyik bizonyítéka, de számos lelet tanúskodik erről a Balaton vidékén. A csopaki riviérán a falvak népeinek és életmódja, szokásai, viselete, építkezése évszázadok óta hasonló volt. Gabonatermesztés, állattartás, szőlőművelés, gyümölcstermesztés, balatoni halászat, mint életfenntartó foglalkozások szinte azonosak voltak.
A szőlőkkel betelepített oldalon számos kúria és vincellérház épült, amelyek egy része napjainkig fennmaradt. Jelentősebbek: a Ranolder-szőlő vincellér-háza és a Füredi úton látható klasszicista villák pincével a szőlők között: külön említhetjük a szép Budai-villát. A két falu fő utcájában több értékes 19. századi parasztház látható.
1800-ra készült el Kövesden az impozáns méretű copf. ref. Templom. A század első felében a legkorábbi klasszicista (Eőry)-kúriát építették, amelyet később bővítenek.
Kissé elfeledett értéke természetes szénsavas ásványvize, amelynek eddigi múltját tükrözi az 1920-as évek végén kiépített Szent József Gyógyforrás.
Az 1980-as években elkészült a község új általános iskolája, 1985-ben - százéves várakozás után - méltó és szép templomot építtettek maguknak a katolikus lakosok. A városias jelleg dominál már Csopakon. Nagy strandja és üdülőszállodái mellett leginkább a magánüdülők számának ugrásszerű emelkedése tűnik fel. 
Csopak további fejlődésének az iránya a gyógyforrásokra épülő gyógyturizmus megteremtése, továbbá az ősi, kiváló szőlő- és borkultúra újbóli felvirágoztatása.