Helyi értéktár

Helyi értékeink

 

A CSOPAK TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Csopak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1)-(3) bekezdése valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelt 3.§ (1) bekezdése alapján megalakítja a Csopaki Értéktár Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), melynek Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint fogadja el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A bizottság hivatalos megnevezése: Csopak Települési Értéktár Bizottság

2. A bizottság székhelye: 8229 Csopak, Petőfi Sándor utca 2.

3. A bizottság létszáma: 5 Fő

4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.
 
II. A BIZOTTSÁG FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE

A bizottság feladat-és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.

III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok  gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.
 
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.
 
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31. és július 31.) beszámol tevékenységéről Csopak Község Önkormányzat Képviselőtestületének.

4. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.

5. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a napirend szóban is előterjeszthető.
 
6. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti.

IV. A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.

2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.

3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
 
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.

V. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.
 
2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.

3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.
 
4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a CSTÉBH (Csopak Települési Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.

5. Bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról is.

VI. A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

a) az ülés időpontját és helyét,
b) a jelenlévők nevét,
c) a tárgyalt napirendi pontokat,
d) a tanácskozás lényegét,
e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
f)  a szavazás számszerű eredményét és
g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.

2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
b) az írásban benyújtott kiegészítés,
c) a jelenléti ív.

3. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Csopaki Közös Önkormányzati
Hivatal biztosítja.

VII. A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.

2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a mindenkori polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával feladatuk ellátásával összefüggő számlával igazolt költségek megtérítésére jogosultak.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Ez a szabályzat 2015. április 23. napján lép hatályba.

2. Jelen szabályzatot Csopak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2015.(IV.23.) számú határozatával fogadta el.

Csopak, 2015. április 23.

 

Ambrus Tibor sk.
polgármester

Dr. Szántód Anita sk.
jegyző

 
A Csopaki Települési Értéktár Bizottság tagjainak névsora:

Szabó János László elnök
id. Tislér Géza
Chikánné, Varga Anna
Dr. Tarnai Dezsőné, Kenedy Éva
Dr. Károly Gabriella

 

PMH információk (lap alja)

Csopaki Polgármesteri Hivatal  
   
8229 Csopak, Petőfi u. 2.
Telefon:+36 87 446 250
Telefax: +36 87 799 102
email: csopakph [at] csopak [dot] hu
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8-12 és 13-15 óra
Szerda: 8-12 és 13-15 óra
Péntek: 8-12 óra