Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.

Tisztelt Lakosság!

Csopak Község Önkormányzata pályázatot ír ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára.

„A” típusú pályázatra azok a csopaki állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázatra azok a csopaki állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Mindkét típusú pályázatnál feltétel, hogy a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, azaz 85.500 Ft-ot.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 07.

Az önkormányzat 2017. december 08-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, a döntésről 2017. december 11-ig értesíti a pályázókat.

A pályázat kötelező mellékletei:
1.    A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről („A” típusú pályázat)
2.    Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
3.    A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
-      pl. betegség igazolása, tartásdíjról vagy annak hiányáról szülői nyilatkozat stb.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa) egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a csatolandó mellékletekkel együtt kell benyújtani az önkormányzathoz.

Kérjük a pályázókat a mellékelt részletes pályázati kiírás tanulmányozására.

További információ: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/

Ambrus Tibor
polgármester